• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 3
  • Phạm Thúy Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0972318803
   • Email:
    hathuyhiepthta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Bùi Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982565646
   • Email:
    buithuhuyenthta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Phạm Minh Hằng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983597299
   • Email:
    hangphammt@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Trần Thị Kim Dung
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0903255959
   • Email:
    Tranthikimdung0210@Gmaiil.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết