• Phạm Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0972318803
  • Email:
   hathuyhiepthta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0903255959
  • Email:
   Tranthikimdung0210@Gmaiil.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng Chuyên môn

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0943885815
  • Email:
   Lanhuong2210@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974206028
  • Email:
   linhnguyen11007@gmail.com
 • Nguyễn Trần Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0888179496
  • Email:
   quynhanhtom96@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Cơ bản

 • Nguyễn Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977760600
  • Email:
   linhphuong46hnue@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

   - Đảng viên

 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0705392254
  • Email:
   thutrang1705.hnue@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Thủy Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0903347275
  • Email:
   thuytientpt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983600479
  • Email:
   Thuyhang.178.th@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ công đoàn

   - Giáo viên cơ bản

    

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn Khối 3