• Tuần 12
  | Trường tiểu học Tràng An | 2 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 2,3,4: https://drive.google.com/drive/folders/1L7jlJ1garhaTCHZMgaaLDVRFeW9LLNNC
 • Tuần 11
  | Trường tiểu học Tràng An | 2 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 2,3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/16CGW5jwXOnQp-Xy7ofCdJI276UHqxHw1
 • Tuần 10
  | Trường tiểu học Tràng An | 2 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 2,3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1SIBKpHkCKj4R4xm91W-hfwH9m6sbaVSr
 • Tuần 9
  | Trường tiểu học Tràng An | 5 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 1,2,3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1TLywx0tgZSfJUr2yzB4Kpdn21oNNRPyX
 • Tuần 8
  | Trường tiểu học Tràng An | 9 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 1,2,3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1iWEPxJlEXgTnfZEekPV3WtrbVDBjyx8A
 • Tuần 7
  | Trường tiểu học Tràng An | 19 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 7 (Lớp 1,2,3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1bpps13pBdOze0kMJRHADHb8iDtwct2p_
 • Tuần 6
  | Trường tiểu học Tràng An | 18 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 6 (lớp 1,2,3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1Xl-inEheUUxQs2-LoNQs46qD8ifyeBRf
 • Tuần 5
  | Trường tiểu học Tràng An | 11 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 5 (lớp 1,2,3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1P_Avbuzdfi7Vs7-VMXDN_oxGhC4AwQjQ
 • Tuần 3
  | Trường tiểu học Tràng An | 13 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 3 (lớp 2,3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1j8zTp_KWas5G5pdaI2EH5NX8mN6GjEEh
 • Tuẩn 4
  | Trường tiểu học Tràng An | 49 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 4 (lớp 2,3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1W1jyScQlDvgv9IFWhY4A5UBHoOzXs7IE
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Tài nguyên
 • Kho Học Liệu điện tử
 • Môn Âm nhạc