• Tuần 12
  | Trường tiểu học Tràng An | 1 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1dimmMjQbaRqwZTNCKbaAsDwFu70qkD2U
 • Tuần 13
  | Trường tiểu học Tràng An | 1 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1nt_2Yp7Hj7vizYgVLpD5lyqET_KGH4UP
 • Tuần 11
  | Trường tiểu học Tràng An | 10 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1yIfmuXrI0DbAaNDKqc1bvmpXC6sADX6A
 • Tuần 10
  | Trường tiểu học Tràng An | 9 lượt tải | 0 file đính kèm
  Lớp 3,4,5: https://drive.google.com/drive/folders/1MJskuv1_TBq3tMvHNz9-auj2gDrjZtzv
 • Tuần 9
  | Trường tiểu học Tràng An | 10 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 9 (Lớp 3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/10azBkan7HxV-0bPQOohnM3D6aUNHJiIq
 • Tuần 8
  | Trường tiểu học Tràng An | 8 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 8 (Lớp 3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1Npz19GZjhAg0zj9NqSFSJSmx9KUeAyyQ
 • Tuần 7
  | Trường tiểu học Tràng An | 27 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 7 (lớp 4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1z9xaRkcylOoeD_m1XVk68lSehs_Db6aB
 • Tuần 6
  | Trường tiểu học Tràng An | 45 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 6 (lớp 3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1ZyoCMFuFtpnL3s8jnPzE_NLCxlwErd1r
 • Tuần 5
  | Trường tiểu học Tràng An | 20 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 2 (lớp 3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1cLqH7oRxdrkLpZAoQO0DQy3xgi8UoYuM
 • Tuẩn 4
  | Trường tiểu học Tràng An | 40 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tuần 4 (lớp 3,4,5): https://drive.google.com/drive/folders/1rkfhvFKwZxyDNz-vB7KkdNcchxvRNivB
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Tài nguyên
 • Kho Học Liệu điện tử
 • Môn Tin học