Bạn Trần Ngọc Trâm Anh lớp 5D với cuốn sách "Nhật ký Chú bé nhút nhát"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Trần Ngọc Trâm Anh lớp 5D với cuốn sách "Nhật ký Chú bé nhút nhát".

Dự báo thời tiết