Bạn Đặng Hiền Trang lớp 4D với cuốn sách "Tây Ban Nha"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Đặng Hiền Trang lớp 4D với cuốn sách "Tây Ban Nha".

Dự báo thời tiết