Bạn Đào Mộc Đức lớp 5A với cuốn sách "Lũ trẻ đường ray"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Đào Mộc Đức lớp 5A với cuốn sách "Lũ trẻ đường ray".

Dự báo thời tiết