Bạn Hoàng Ngọc Gia Uyên lớp 5D với cuốn sách "Mia và chú sư tử trắng"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Hoàng Ngọc Gia Uyên lớp 5D với cuốn sách "Mia và chú sư tử trắng".

Dự báo thời tiết