Bạn Nguyễn An Thanh lớp 5A với nhân vật "Trần Quốc Tuấn trong Hịch Tướng sĩ"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Nguyễn An Thanh lớp 5A với nhân vật "Trần Quốc Tuấn trong Hịch Tướng sĩ".

Dự báo thời tiết