Bạn Nguyễn Bảo Châu Anh lớp 1G với cuốn sách "Hôm nay con ngủ cùng bố"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Nguyễn Bảo Châu Anh lớp 1G với cuốn sách "Hôm nay con ngủ cùng bố".

Dự báo thời tiết