Bạn Trần Lê Nam Phong lớp 5A với cuốn sách "Niềm vui từ sự sẻ chia"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Trần Lê Nam Phong lớp 5A với cuốn sách "Niềm vui từ sự sẻ chia".

Dự báo thời tiết