BạnTạ Trần Thái Quyên lớp 2I với cuốn sách "Sắp xếp sàng lọc"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của BạnTạ Trần Thái Quyên lớp 2I với cuốn sách "Sắp xếp gọn gàng".

Dự báo thời tiết